Tour Blog

19th November, 2004
Glasgow, Scotland – Renfrew Ferry